REGULAMIN

Zobacz też: Polityka prywatności

§1

Postanowienia ogólne

 1. Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5262757178, REGON: 015682568, e-mail: akademia@againstgravity.pl (dalej zwane zamiennie: „Against Gravity” lub „Właściciel serwisu”) świadczy usługę dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści filmowych (w postaci materiałów filmowych dostępnych w Serwisie AKADEMIA.VOD) - (dalej zwaną „Usługą”), w szczególności za pośrednictwem dostarczania drogą elektroniczną płatnych i bezpłatnych biletów (dalej zwanych „E-biletami”) i karnetów (dalej zwanych „E-karnetami”) umożliwiających dostęp do usługi oglądania filmów zamieszczonych w Serwisie vod.mdag.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.akademia.vod.mdag.pl - (dalej zwanym „Serwisem”).
 2. Usługa świadczona jest na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. „Użytkownikiem” jest podmiot lub osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby, które dokonały zakupu na platformie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy powinien dokładnie przeczytać przedmiotowy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Zakup i/lub bezpłatne pobranie E-biletu i E-karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie niniejszego Regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”), który określa zasady i warunki płatnego i bezpłatnego korzystania z Serwisu, a w tym bezpłatnego pobierania i odpłatnej sprzedaży online E-biletów oraz E-karnetów na filmy zamieszczone w Serwisie.
 6. Zakup i/lub bezpłatne pobranie E-biletu i E-karnetu jest możliwe wyłącznie  dla zalogowanych Użytkowników Serwisu, o ile Właściciel serwisu nie postanowi inaczej.  
 7. Informacje o cenie, dacie i okresie, w którym Użytkownik/Użytkownicy będą mieli dostęp do filmu zamieszczone są w Serwisie na podstronach programów: Szkoły ponadpodstawoweUczelnie wyższeDostęp premium.
 8. Ceny obowiązujące w Serwisie są zróżnicowane, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Właścicielowi serwisu przysługuje prawo do zmiany ceny zgodnie ze swoją aktualną ofertą handlową podaną do wiadomości Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz do wprowadzania czasowych ofert promocyjnych lub rabatowych, jak również do wprowadzania do nich zmian, co nie dotyczy dostępu do filmów uprzednio nabytych przez Użytkownika.
 9. Zamieszczone w Serwisie filmy, scenariusze lekcji i inne materiały audiowizualne mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Against Gravity, przy zachowaniu praw nabytych przez Użytkowników.

§2

Rejestracja Konta Użytkownika

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi oraz uzyskania dostępu do filmów i innych materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie należy dokonać rejestracji konta Użytkownika.
 2. Rejestracja konta Użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna.
 3. Rejestracja konta Użytkownika polega na wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła;
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności;
  3. przesłanie przez Właściciela Serwisu wiadomości na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail celem aktywacji konta Użytkownika
  4. aktywacja konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Właściciela serwisu;
  5. Użytkownik w wyniku pomyślnej rejestracji uzyskuje status Użytkownika zarejestrowanego.

§3

E-bilet

 1. E-bilet umożliwia obejrzenie filmu w ciągu 24 godzin od momentu zakupu lub bezpłatnego pobrania, z zastrzeżeniem że Użytkownik, który wykupił lub bezpłatnie pobrał E-bilet, ma 48 godzin na obejrzenie filmu, do którego uzyskał  dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „Odtwórz” na pop-upie na Karcie filmu lub klikając przycisk „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do wybranego filmu na podstronie  „Moje konto”.
 2. Zakup E-biletu za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. wyboru w Serwisie konkretnego filmu, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 7 Regulaminu, § 3 ust. 3 Regulaminu,
  2. założenia konta i zalogowania się do Serwisu,
  3. uiszczenia przez Użytkownika opłaty za E-bilet przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie Serwisu,
  4. otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Aby zakupić E-Bilet Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5262757178, REGON: 015682568, dla potrzeb niezbędnych do uzyskania E-karnetu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do nabycia E-karnetu.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Liczba E-biletów i dostępność poszczególnych filmów w Serwisie może być ograniczona, po jej wyczerpaniu dostęp do filmu nie będzie możliwy. Informacja o ograniczonej dostępności zamieszczona jest na Karcie filmu.
 6. Bezpłatne pobranie E-biletu za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:
  1.  wyboru w Serwisie konkretnego filmu, z zastrzeżeniem postanowień ust. §1 ust. 7 i §3 ust. 3. Regulaminu,
  2. założenia konta i zalogowania się do Serwisu.
 7. E-bilet umożliwia obejrzenie filmu w ciągu 48 godzin od momentu zakupu lub bezpłatnego pobrania, z zastrzeżeniem że Użytkownik, który wykupił lub bezpłatnie pobrał E-bilet, ma 48 godzin na obejrzenie filmu, do którego uzyskał  dostęp, od momentu potwierdzenia komendy „Odtwórz” na pop-upie na Karcie filmu lub klikając przycisk „Oglądaj” i „Odtwórz” przypisane do wybranego filmu na podstronie  „Moje konto”. 

§4

E-Karnety

 1. Zakup E-karnetu za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. wyboru w Serwisie rodzaju E-karnetu, z zastrzeżeniem postanowień ust. §4 ust. 4 i § 4 ust. 8 Regulaminu,
  2. założenia konta i zalogowania się do Serwisu,
  3. uiszczenia przez Użytkownika opłaty za E-karnet przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie Serwisu,
  4. otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zakupić E-karnet Użytkownik będący osobą fizyczną zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5262757178, REGON: 015682568, dla potrzeb niezbędnych do uzyskania E-karnetu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do nabycia E-karnetu.
 3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. E-karnet umożliwia obejrzenie określonej liczby filmów zamieszczonych w Serwisie w okresie, na jaki Użytkownik uzyskał do nich dostęp zgodnie z informacjami, o których mowa w §1 ust. 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Regulaminu.
 5. Against Gravity zastrzega sobie prawo do nieudostępniania poszczególnych filmów w ramach E-karnetów. Informacja o braku dostępności filmu w ramach E-karnetu zamieszczona  jest na Karcie filmu.
 6. Użytkownik, który pobrał E-bilet w ramach aktywnego E-karnetu, ma 48 godzin na obejrzenie filmu po naciśnięciu przycisku „Rozpocznij oglądanie” na Karcie filmu lub w zakładce „Moje konto”.

§5

Płatność

 1. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za Usługę.
 2. Wysokość Opłaty za Pojedynczy materiał jest określana w opisie Produktu lub w Umowie lub w Cenniku i dostępna jest przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
 3. Płatności online realizowane są za pośrednictwem dostępnego w Serwisie systemu płatniczego zewnętrznego operatora płatności internetowych (zwanego dalej: „Operatorem systemu płatniczego”).  Operatorem płatniczym jest PayU, a zasady funkcjonowania operatora dostępne są pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 4. Against Gravity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego  funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora systemu płatniczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej oraz za działania lub zaniechania Operatora systemu płatniczego.
 5. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez Użytkownika.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Użytkownika zapłaty za zamówienie online w ciągu 5 minut od jego wysłania spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia online. Środki pobrane z konta bankowego Użytkownika pozostają u Operatora systemu płatniczego.
 7. Against Gravity może wystawić fakturę VAT na życzenie Użytkownika.
 8. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za E-karnet i E-bilet drogą elektroniczną w momencie zakupu, za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu: po wyborze E-karnetu i E-biletu. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie: imienia, nazwiska oraz adresu, nazwy firmy i numeru NIP.
 9. Użytkownik, będący osobą fizyczną, zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za E-karnet i E-bilet drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu: po wyborze E-karnetu lub E-biletu. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie: imienia, nazwiska oraz adresu.
 10. Użytkownik, będący osobą fizyczną, zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za E-bilet drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: akademia@againstgravity.pl w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano płatną Usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie: imienia, nazwiska oraz adresu (UWAGA: nie dotyczy firm i osób prowadzących działalność gospodarczą).
 11. Against Gravity jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia (poprzez przesłanie wypowiedzenia do Użytkownika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), przy czym, w przypadku Użytkowników będących Konsumentami wypowiedzenie może nastąpić tylko z ważnych przyczyn tj. 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązku wynikające z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Against Gravity Umową lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 2) zaprzestania oferowania przez Against Gravity usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zamknięcia serwisu filmowego akademia.vod.mdag.pl.
 12. Against Gravity powiadomi ponadto Użytkowników Usługi i/lub Serwisu poprzez informację na stronie głównej Serwisu a należności za niewykorzystane bilety i karnety zwróci na konto użytkowników, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin nie wnosząc z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń. 
 13. Korzystanie z Usługi wymaga dostępu do Internetu. Opłata nie obejmuje kosztów transmisji danych.
 14. Poszczególne materiały mogą być okresowo niedostępne w ofercie. Informacja o dostępności poszczególnych materiałów znajduje się w Serwisie.

§ 6

Postanowienia szczegółowe:

 1. Dostęp do filmów, scenariuszy lekcji i innych materiałów audiowizualnych odbywa się za pomocą Serwisu.
 2. Uzyskanie dostępu do filmów w Serwisie może się odbyć również na podstawie udostępnionego Użytkownikowi kodu dostępu umożliwiającego autoryzowany dostęp do nich, na zasadach określonych przez Właściciela serwisu.
 3.  Dostęp do filmów, scenariuszy lekcji i innych materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie możliwy jest całodobowo, z zastrzeżeniem, że w działalności Serwisu mogą występować przerwy techniczne z uwagi na prace konserwacyjne ulepszające pracę Serwisu, podczas których Użytkownicy czasowo nie będą mogli skorzystać z Serwisu. O przerwach technicznych Właściciel serwisu powiadomi Użytkowników na stronie Serwisu. Dostęp do filmów ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas, w którym Usługa była niedostępna, dla zachowania praw nabytych przez Użytkowników.
 4. Dostęp do filmów w Serwisie jest możliwy wyłącznie na terytorium Polski. Użytkownik musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z Serwisu poza terytorium Polski. 
 5. Odtwarzanie przez Użytkownika filmów udostępnionych w Serwisie może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.
 6. Dostęp do płatnych i bezpłatnych filmów w Serwisie kończy się z upływem okresu, przez jaki Użytkownik miał umożliwiony do nich dostęp zgodnie z informacjami, o których mowa w §1 ust. 7. Regulaminu. 
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:
  1. współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge,
  2. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p,
  3. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Właściciel serwisu zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.
 8. Użytkownik może wyświetlić filmy zamieszczone w Serwisie za pomocą urządzeń Chromecast.
 9. Jakość usługi udostępnienia filmów i materiałów audiowizualnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do filmów i innych materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie.
 10. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmów i innych materiałów audiowizualnych zamieszczonych w Serwisie spowodowany okolicznościami, na które Właściciel serwisu nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Użytkownika, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Against Gravity informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. Sprzętem są określane urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi.
 11. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 12. Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Against Gravity dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 13. Against Gravity zastrzega, że Usługa dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Against Gravity, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
 14.  Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Materiałów filmowych jedynie dla użytku osobistego i dla klasy, dla której wykupiony jest dostęp. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Materiałów filmowych lub ich elementów w jakiejkolwiek formie. 
 15. Sprzedaż wybranych Materiałów w Serwisie może zostać ograniczona z uwagi na potrzebę zapewnienia przez Against Gravity odpowiedniej jakości świadczenia Usługi. Dostępność materiałów filmowych może być ograniczona ze względu na rodzaj Aplikacji lub Sprzętu, z których korzysta Użytkownik. Informacje o ograniczeniach dostępności będą dostępne w Serwisie w opisie poszczególnych Pojedynczych filmów.
 16. Zakazane jest wykorzystanie Serwisu z naruszeniem prawa, w tym umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów naruszających prawo i Regulamin. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Materiałów Audiowizualnych, których treść (w szczególności zawierającym treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierające przemoc) może być nieodpowiednia dla osób niepełnoletnich. Materiały Audiowizualne będą oznaczone w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Against Gravity ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 2 dni od dnia wezwania i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§7

Prawa Autorskie oraz Filmy

 1. Filmy udostępniane w Serwisie chronione są prawami autorskimi, dysponowanymi przez Against Gravity bądź inny podmiot, od którego Właściciel serwisu uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w Serwisie, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.
 2. Filmy odtwarzane w Serwisie Użytkownik może wstrzymywać oraz przewijać, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 7 Regulaminu, §4 ust. 6 Regulaminu.
 3. Filmy zamieszczone w Serwisie dostępne są z napisami polskimi lub w polskiej wersji językowej. Część filmów dostępna jest z napisami polskimi i angielskimi. Podczas odtwarzania filmów, dostępnych z napisami polskimi i angielskimi, Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe. Część filmów jest umieszczona w serwisie w wersji z audiodeskrypcją. Ta informacja podana jest na Karcie filmu. Filmy przeznaczone dla dzieci mogą być udostępnione w Serwisie z wersją lektorską.

§8

Odpowiedzialność

Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Against Gravity nie powodują okoliczności niezależne od Against Gravity tj.:

 1. ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub
 2. niesprawność, wadliwość sprzętu lub oprogramowania należącego do Użytkownika lub
 3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową, Regulaminem lub regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika lub
 4. ograniczenia w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa w niniejszym Regulaminie, na które Użytkownik wyraża zgodę akceptując przedmiotowy Regulamin.

§9

Odstąpienie od Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w rt.. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Użytkownika, w przypadku Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Against Gravity świadczy Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane przez Użytkownika.
 4. Against Gravity informuje ponadto, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy na udostępnienie treści cyfrowych (materiałów filmowych) w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi/Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Against Gravity informuje jednocześnie, że Użytkownik, zastrzeżeniem ustępów powyżej ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa  w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub z momentem uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Użytkownik/ Konsument w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, powinien:
  1. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć Stronę;
  2. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Against Gravity, ul. Bukowińska 26C / 12, 02-703 Warszawa, z dopiskiem „vod.mdag.pl”  lub drogą mailową na adres: vod@againstgravity.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych vod.mdag.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, a w przypadku korespondencji pocztowej Podpis”
 7. Użytkownik w celu odstąpienia od Umowy winien wysłać informację o odstąpieniu przed upływem w/w 14 dniowego terminu. Po jej otrzymaniu Against Gravity niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.
 8. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

§10

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące dostępu do Usług, funkcjonowania Serwisu oraz samych Usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: akademia@againstgravity.pl.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail rejestracyjny oraz opis przyczyny reklamacji.
 3. Właściciel serwisu rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Against Gravity powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależnie od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).
 5. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji Against Gravity niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do Operatora systemu płatniczego.
 7. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Usługi jest prawo polskie.
 8. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.
 9. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

§11

Usługa newsletter

 1.  Użytkownik może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie Serwisu, dostępnego dla wszystkich Użytkowników. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter w przypadku zamawiania usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie Serwisu dostępnego dla wszystkich Użytkowników następuje w momencie wpisania adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku "Zapisz się do newslettera”.
 2. Użytkownik może zamówić newsletter, akceptując pole „Zgoda na otrzymanie newslettera” w momencie zakupu E-karnetu.
 3. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Against Gravity, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Against Gravity.
 4. W przypadku umożliwienia Użytkownikom korzystania z dodatkowej funkcjonalności takie jak skorzystanie z formularza kontaktowego lub zamówienie newslettera wówczas stosowne informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych oraz zakresu ich przetwarzania zostaną udostępnione przy ich zbieraniu na potrzeby w/w funkcjonalności.

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Against Gravity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199919, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5262757178, REGON: 015682568. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się mailowo na adres: vod@againstgravity.pl lub listownie na adres: Against Gravity sp. z o.o. , ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją, szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych zostały Polityce Prywatności dostępnej pod adresem >>
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu vod.mdag.pl (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.
 4. Against Gravity przekazuje Operatorom systemów płatniczych dane osobowe Użytkownika i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Użytkownika w ramach systemu sprzedaży Usług, a także w celu wypełnienia przez Operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww.  płatności.
 5. Against Gravity stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Serwisu, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies zostały zawarte na stronie Serwisu pod adresem >> 
 6. Do zarejestrowania (założenie konta) w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Dane te przetwarzamy w celu realizacji usług Serwisu (umowa). Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji do Serwisu vod.mdag.pl (w szczególności adres e-mail) lub podczas ich edycji (zmiana danych konta) oraz zebrane informacje o aktywności Użytkownika w serwisach lub innych funkcjonalnościach (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki Użytkownik korzysta z usług, historia zakupów) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.
 7. Marketing naszych Zaufanych Partnerów. Jeżeli Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę marketingową – dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji do Serwisu vod.mdag.pl lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o aktywności Użytkownika w serwisach lub innych funkcjonalnościach (przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: historia zakupów, sposób w jaki Użytkownik korzysta z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów (wskazanych w Polityce Prywatności), dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, odbiorcach danych osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności pod adresem >>

§13

Postanowienia końcowe

 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika Serwisu. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej E-karnetów i E-biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. Zmiana Regulaminu w stosunku do Użytkownika, który zawarł Umowę w ramach dawnego Regulaminu, otrzyma informację o zmianie Regulaminu z informacją o prośbę o akceptację nowego Regulaminu. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia lub poprzez usunięcie konta Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez wysłanie mailowej prośby na adres: akademia@againstgravity.pl . Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika lub wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Against Gravity nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.
 6. Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej i angielskiej. Rozstrzygającą wersją Regulaminu jest jego wersja polska.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w Aplikacji lub pod adresem www.akademia.vod.mdag.pl, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownik, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 30 września 2022 r.